UNIT PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN

VISI

Profesyen Penolong Pegawai Perubatan akan menjadi anggota yang berpengalaman, berkemahiran tinggi dan cekap bagi memainkan peranan dalam meningkatkan antara kesihatan individu, keluarga dan masyarakat melalui sistem kesihatan yang saksama, berteknologi dan serasi pelanggan berfokuskan aspek-aspek promotif, preventif, kuaratif dan rehabilitative serta menggalakkan kerjasama individu dan masyarakat ke arah peningkatan mutu kehidupan berlandaskan Budaya Korporat Kementerian Kesihatan Malaysia.

MISI

Memberi perkhidmatan yang terkini dan berasaskan teknologi semasa dengan cekap dan efektif berkonsepkan "client focused and smart partnership" secara Profesional melalui usaha:-

 1. Menjalankan tugas-tugas dan tanggungjawab Penolong Pegawai Perubatan berpandukan peranan klinikal, dokumentasi, latihan mengikut perkembangan semasa.
 2. Melaksanakan sistem kesihatan dengan memberikan penekanan berkonsepkan "wellness, focused, seamless care and client empowerment" kepada setiap individu, keluarga dan masyarakat terhadap penjagaan kesihatan yang optima, menikmati kehidupan yang lebih berserta menghargai kesihatan sebagai aset yang bernilai.
 3. Menjadikan teras kepada perkhidmatan kesihatan yang dilaksanakan melalui program dan aktiviti yang disediakan.
 4. Melaksanakan program penyelidikan untuk perkembangan ilmu dan pengetahuan bagi tujuan memantapkan aspek perkhidmatan dan profesion.
 5. Meningkatkan dan mengembangkan tahap pengetahuan dan kemahiran profesion Penolong Pegawai Perubatan sejajar dengan perkembangan bidang perubatan melalui pendidikan berterusan dan latihan.
PIAGAM PELANGGAN

 • Setiap pelanggan akan dilayan dengan baik, mesra, bertimbangrasa, hormat dan bersopan santun, jujur dan ikhlas
 • Setiap pelanggan diberi jaminan kerahsiaan dan kehormatan dipelihara dalam semua urusan.
 • Setiap pelanggan yang berurusan di Unit Penolong Pegawai Perubatan akan dilayan mengikut ketetapan berikut:-
  • LAYANAN KEPADA SETIAP ANGGOTA HOSPITAL YANG DATANG BERURUSAN DI UNIT PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN ADALAH SERTA MERTA
  • MAKLUMBALAS UNTUK MAKLUMAT YANG DIMINTA OLEH SETIAP ANGGOTA HOSPITAL YANG DATANG BERURUSAN DI UNIT PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN ADALAH DALAM MASA 15 MINIT.
  • PENGEDARAN SURAT-SURAT /MEMO RASMI YANG TELAH DITANDATANGANI KE JABATAN / KLINIK/UNIT/WAD BERKAITAN ADALAH DALAM MASA 2 HARI .
  • PENGEDARAN PEKELILING-PEKELILING RASMI KERAJAAN KE JABATAN/ KLINIK /UNIT/WAD BERKAITAN DALAM MASA 2 HARI DARI PEKELILING TERSEBUT DITERIMA.
  • MEMBERI MAKLUMBALAS ADUAN DALAMAN/LUARAN DALAM MASA 24 JAM DARI ADUAN DITERIMA.
  • MENYIASAT DAN MEMBUAT TINDAKAN ADUAN DALAMAN / LUARAN YANG BERKAITAN PADA HARI ADUAN DITERIMA.
  • MENJAWAB SURAT-SURAT YANG DITERIMA BERKAITAN DENGAN UNIT PENGURUSAN DAN LAIN-LAIN BAHAGIAN OLEH KETUA PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN DALAM MASA 2 HARI DARI SURAT TERSEBUT DITERIMA.
  • MEMBUAT PENEMPATAN UNTUK PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN YANG BARU PINDAH MASUK PADA HARI PEGAWAI MELAPOR DIRI.
KEWAJIPAN PELANGGAN

 • Mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan
 • Menggunakan kemudahan-kemudahan yang disediakan dengan penuh tanggungjawab
 • Menyediakan dan mengemukakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan lengkap apabila diminta
 • Berurusan dalam masa yang ditetapkan
OBJEKTIF

Unit Penolong Pegawai Perubatan bertanggungjawab menyediakan perkhidmatan seperti berikut:
 • Memantau, menilai dan menjaga mutu perkhidmatan Penolong Pegawai Perubatan dari segi rawatan pesakit melalui konsep preventif, kuratif dan rehabilitatif berdasarkan kepada Kod Etika dan Akta Pembantu Perubatan.
 • Menerapkan nilai-nilai Budaya Koprat Kementerian Kesihatan Malaysia dalam melaksanakan tugas harian.
 • Memantau dan membudayakan program pelaksanaan Pembelajaran Berterusan dan kursus/latihan yang berkaitan bagi meningkatkan kompetensi Penolong Pegawai Perubatan sama ada dari segi perawatan kepada pesakit dan penggunaan peralatan perubatan yang terkini.
 • Mengamal nilai-nilai pelanggan diutamakan dan memberi peluang pesakit dan keluarga membuat keputusan untuk memilih rawatan setelah nasihat secara profesional diberikan.
 • Menerapkan dan mengamalkan program peningkatan sehingga menjadi satu budaya dan amalan dalam setiap perkhidmatan.
SKOP PERKHIDMATAN

Menyelia, menyelaras dan memantau aktiviti-aktiviti Jabatan dan Unit dimana terdapatnya penempatan Penolong Pegawai Perubatan seperti berikut;
 • Unit Penolong Pegawai Perubatan
 • Jabatan Kecemasan& Trauma
 • Jabatan Anaestesiologi
 • Jabatan Forensik
 • Unit Respiratori
 • Jabatan Oftalmologi
 • Jabatan Ortopeadik
 • Jabatan Otorinolaringologi (ENT)
 • Unit Haemodialisis
 • Unit Dermatologi
 • Unit Endoskopi
 • Unit Neurologi
 • Klinik Berhenti Merokok
 • Unit Neurosurgeri
 • Unit Makmal Respiratori ( Intensive Care Unit )
 • Unit Tabung Darah
 • Unit Pengangkutan& Ambulan
 • Klinik Pembedahan Am
 • Klinik Urologi
 • Unit Pembedahan Plastik dan Rekonstruktif
 • Klinik Psikiatri
Menyelaras dan menyelia kerja-kerja BEMS, FEMS dan CWMS dimana Ketua 'Liason Officer' untuk perkhidmatan ini diketuai oleh Penolong pegawai Perubatan Gred U41/U42.